در نزدیکی جاده مشهد به کلات در سال 1386 کتیبه ای تاریخی با زبان ترکی با نام کتیبه خان یافت شد که به کتیبه خان تاشی معروف است. این کتیبه به طول یک متر و در ده سطر نوشته به خط ثلث، قدمت آن به سال 916 هجری قمری و به زمان عزیمت شیبک خان ازبک در حدود دوره صفویه می رسد.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهیدارتکند کلات، بهشت گمشده مشهد