بنای تاریخی(( مصلی پایین خیابان )) مشهد یک مسجد قدیمی می باشد این بنا در سال 1087در زمان پادشاهی سلیمان صفوی ساخته شد، میرزا صالح نقبای سادات رضوی پایه گذار این بنای زیبا بوده و حاجی شجاع بنای اصفهانی معمار مصلی پایین خیابان ((یکی از معماران به نام قرن 11)) است. این مصلای زیبا ابتدا و در زمان قدیم بیرون از حصار شهر مشهد قرار گرفته بود و همین امر باعث شد که نظر بسیاری از زائرین را به خود جلب کنند و اکنون  بنای تاریخی مصلی پایین خیابان در کنار بلواری هم نام خود و در داخل شهر مشهد قرار دارد.

در مورد معماری و خصوصیات ظاهری مصلی می توان گفت که این بنا دارای ایوان بلندی است که درکنار آن دو ایوانچه قرار گرفته است و همین امر باعث شده که با  فضای مربعی شکل ((این فضاها با خیر کم ساخته شده است)) آن متقارن باشد. ایوان مصلی رو به قبله و پوشش آن از کاشی های معرق دوره صفوی می باشد داخل بنا با سنگ نوشته های قرانی مزین گردیده است. این عمارت تاریخی با شماره ثبت 141 در سال 1310 جزو آثار به ثبت رسیده ملی ایران بشمار آید.