بند میزان که در دوره ساسانیان توسط شاپور اول ساسانی در شهر شوشتر ساخته شده است همچنان پابرجا می باشد.این بند، سرآغاز و عامل بوجود آمدن حلقه ي آبي شوشتر می باشد آب کارون را بین رودهای گرگر و شطیط تقسیم می‌کند این مکان  به نام هاي ميزان و بند محمد علي ميرزا  هم شناخته مي شود. به این دلیل که در زمان محمد علي ميرزا دولتشاه اين مکان ترمیم شد، به این نام معروف گشته است. بند ميزان به طول 390 متر و ارتفاع تقریبی 4.5 متر بر روی بستر صخره ای ایجاد شده که بصورت دیواره ای مورب و از نوع سدهای وزنی است. این بند داراي 10 دهانه آبرو مي باشد ، كه 9 دهانه بند در قسمت شرقي بند و 1 دهانه در قسمت غربي بند قرار دارد. هر يك از دهانه هاي بند ميزان داراي طولي در حدود 5/2 متر بوده و داراي نامي خاص هستند. در انتهای این دیواره برجی معروف به برج کلاه فرنگی وجود دارد که گفته می شود احتمالا به عنوان میل راهنما، یک نماد یا جایگاهی برای قرارگیری فرامین دولتی بوده است.