آرامگاه میرزا ابراهیم رضوی در انتهای خیابان شهید بهشتی، در محله ی کوهسنگی شهر مشهد قرار دارد. این مکان از جاذبه های تاریخی و مذهبی مشهد محسوب می شود. میرزا ابراهیم دومین و از بزرگترین واقفین سادات رضوی بشمار می آید و نسب وی با 21 واسطه به فرزند امام نهم شیعیان می رسد. آرامگاه وی در ملک شخصیش بوده و تعدادی از علمای خراسان در صحن آرامگاه دفن شده اند.

ابن جاذبه نزدیک را از دست ندهید : بازار گوهرشاد مشهد 

این آرامگاه در عصر صفوی احداث شد که تنها اثر تاریخی این عصر در شهر مشهد می باشد. میرزا ابراهیم موقوفات با ارزش دیگری نیز در شهرهایی مانند تربت جام و رادکان انجام داده است. اداره ی موقوفه ی وی که همچنان فعال است توسط فردی از نسل خود میرزا ابراهیم صورت می گیرد، از این موقوفه افراد بسیاری استفاده می کنند.

آرامگاه میرزا ابراهیم از یک ایوان با عمق 11.60متر تشکیل شده و کتیبه ای در قسمت فوقانی محراب وجود دارد، در سال 1365 این آرامگاه مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت. از آنجا که موقوفه ی وی موجب گردیده، تعداد زیادی از سادات رضوی که در شهر مشهد سکونت دارند و افرادی دیگر از این خاندان در شهر های مختلف شجره ی خود را حفظ کنند، این کار از پدیده های مهم فرهنگی مشهد محسوب می شود.