header

منطقه شکار ممنوع شو و لندر

توضیحات

موقعیت: استان خوزستان - شهرستان مسجد سلیمان

سمندر امپراتور که در این ناحیه یافت  می شود، در فهرست قرمز IUCN قرار دارد (در آستانه انقراض CR) و در آینده نزدیک با این روند کاهش جمعیت در طبیعت منقرض خواهد شد. با افزایش این مناطق سطح مناطق حفاظت شده استان كه در سال 1383 ، 6.8 درصد بود به 10.8 درصد رسید که این آمار فراتر از استانداردهای جهانی است .

موقعیت نزدیکترین جاذبه های خوزستان روی نقشه