گنبدهای شه میر در 10 کیلومتری جنوب نیشابور واقع شده اند؛ گنبدهایی که با فاصله ۱۵ متر از همدیگر قرار دارند. این گنبدهای تاریخی در کنار مسیر نیشابور به کاشمر و در میان قبرستانی قدیمی قرار گرفته اند، که به نام های شهمیر، شه مهر  مهروا و مهرآباد شهرت دارند. کلمه ای که در همه اسامی مشترک است مهر می باشد که این خود بیانگر ارتباط این مکان به آیین مهرپرستی ایران باستان است.

گنبدهای تاریخی شه میر در نوع خودمنحصر به فرد است، پلان هشت ضلعی از خارج و فضای چهارضلعی از داخل، ورودی عریض، دیوارهای قطور همه موجب زیبایی و جذابیت آن شده است. جالب است بدانید که، یک راه زیرزمینی در آن جاست که احتمالاً به اسحاق آباد (یا درود) می رسد. البته این تونل زیرزمینی در حال حاضر قابل استفاده نیست و بازدیدی از آن انجام نمی شود، به دلیل کمبود اکسیژن افراد مجهز و مسلح هم حتی نتوانستند بیش از ۴ کیلومتر پیش روی کنند.

ساخت مزار شهمیر را برخی به زمان سلجوقیان مرتبط می سازند و برخی دیگر این مکان را رصدخانه بیان کردند. ویژگی های معماری گنبد کوچک به عصر ایلخانی و گنبد بزرگ به دوران سلجوقی برمی گردد. این دو بنا بر فراز مقابر اشخاصی مشهور احتمالاً ساخته شده اند که دارای هویت مشخصی نیستند.