مسجد خواجه شریف جز مساجد تاریخی شهرستان انار کرمان است. این مسجد که یکی از جاهای دیدنی انار می باشد، متعلق به دوره صفویه است در سال ۱۳۸۳ ودر فهرست میراث ملی کشور ثبت شده است.  اين مسجد داراي گرمخانه (مسجد زمستاني ) زيبايي است . عليرغم دخل و تصرف انجام شده در نما بناها هنوز هم هويت تاريخي و سنتي را مي توان در آن ديدو اين مسجد قريب سه قرن قدمت داردبنا به روایتی خواجه شریف در اواخر عمر این مسجد را بنا کرده است.