مسجد جامع خلیل اباد در شهرستان خلیل اباد استان خراسان رضوی قرار دارد. این مسجد در اوایل دوره پهلوی ساخته شده است. براساس شواهد، قبل از مسجد جامع خلیل آباد، مسجدی قدیمی در این مکان بوده است که بعد ها در سال 1308 هجری قمری این مسجد براساس مسجد جامع کاشمر با طرح یک ایوانی و شبستان های طرفین ساخته شده و شبستان شرقی آن در سال 1313 هجری قمری تکمیل شده است. در قسمت های شرقی و غرب مسجد نیز معماری هایی با کاربری های متفاوتی است .

مسجد جامع خلیل آباد با توجه به قدمت و معماری بکار رفته در آن همواره مورد توجه پزوهشگران و گردشگران قرار گرفته است.