به جر,ت میتوان گفت یکی از مهم ترین و قدیمی ترین بنا های دامغان است که در حال حاضر متروکه شده و از بین رفته است در این بنای بزرگ که به گفتهی برخی از صاحب نظران مربوط به دوران ساسانیان است الانه در حال ریزش و از بین رفتن است در بنای تاریخی توسط حاج اقا عاملی مورد مرمت قرار گرفت که تاحدودی از متروکه شدن این بنای قدیمی کاست شده این بنا در گذشته گفته شده که اتشکده بوده و بعد ها به تاری خانه تغییر نام پیدا کرده است و به این نام را به خود گرفته است در این رابطه فقط باید گفت که کری باید شود تا این بنای اجری زیبا حفظ و مرمت شود .