مجمومه غار کیارام در 6 کیلومتری روستای فرنگ و 30 کیلومتری شهرستان گالیکش قرار دارند. غارهای کیارام یکی از قدیمی ترین غارهای ایران می باشد که در دل جنگل قرار دارند. این غارها به عنوان غارهای مسکونی در استان گلستان  معروف می باشد. غارهای کیارام به دو دسته تقسیم می شود کیارام 1 و کیارام 2. این غار ها دارای 25 دهانه می باشند. 
بر اساس شواهد تاریخی غارهای کیارام در دوران قدیم جای زندگی بشر بوده است. غارهای کیارام مربوط به دوران پارینه سنگی می باشد. روبروی این غارها یک رودخانه زیبای وجود دارد. بر روی دیوار های این غارها اثرهای تاریخی زیادی وجود دارد. داخل غارهای کیارام از نظر ساختاری خیلی زیبا می باشد. ساختار سنگ های این غارها از جنس آهکی می باشند. هر سال گردشگران و تاریخ شناسان زیادی از غارهای کیارام بازدید می کنند. به دلیل وجود رودخانه هایی در اطراف غار، این مکان زیبا می تواند محل خوبی برای آب بازی باشد. امکانات رفاهی را می تواند از روستای فرنگ تامین نمود. بهترین فصل بازدید بهار و تابستان می باشد.