این روستا در چند کیلومتری راور بوده و شغل اصلی مرمان این خطه کویری کشاورزی می باشد در روزگاری که در این روستا آب به فراوانی یافت می شد به عنوان قطب کشاورزی منطقه از آن یاد می شد که محصولاتی از قبیل جو، گندم، ارزن، پنبه، ذرت، پسته و انار اما اکنون فقط از آن پسته برداشت می شود که گیاهی مقاوم در یرابر بی بی می باشد .

این روستا دارای قلعه ای باقدمت طولانی حدود 400 سال می باشد که به اسم همین روستا نام گذاری شده است می توان یاد کرد.