این روستا در استان خراسان رضوی در مکای بسیار بکر و دیدنی قرار گرفته است و در این مکان میتوان عظمت  خدوند را دید و در اینجا روستا ی است بسیار دیدنی و در توابع استان خراسان رضوی که به ان گهوارکر گویند و هرسال ه تعداد کثیری از گردشگران برای دیدن ان به این مکان می ایند و از ان دیدین کنند و در این مکان جالب توجه است که افرار زیادی برای گذران زندگی از کشاورزی و دامداری استفاده میکنند. از نظر دامداری و کشاورزی از جمله روستا های خوب این منطقه است در گردشگری هم میتوان ان را در زمره ی روستاهای مستعد این کار دانست.

از این جاذبه نزدیک دیدن کنید : آبشار آبقد چناران