دروازه کربلایی صفر که به دروازه کبلاصفر معروف است یکی از قدیمی ترین اماکن در شهر فرخی است و در ابتدا که شهر فرخی کوچکتر بوده است دروازه ورودی و خروجی شهر بوده است و هر کسی اجازه رفت و امد نداشته است.

این دروازه که تقریبا در مرکز شهر قرار گرفته است یکی از زیباترین اماکن تاریخی و قدیمی در شهر فرخی است.