آتشکده بندیان درگز يك آتشكده زيبا در منطقه بنديان درگز در استان خراسان رضوی است. بر اساس شواهد قدمت این بنا  به دوره ساسانيان می رسد. در این بنا  گچكاريهاي نفيس زيبايي از زمان سلطنت بهرام پنجم وجود دارد كه موضوعات آن عبارتند از پيروزي بهرام پنجم بر پادشاه هپتاليان، معرفي افراد به شاه، صحنه جشن تاج بخشي به شاه.

درون آتشكده آتشداني قشنگی دیده شده  است و پنج كتيبه به خط پهلوي در محراب آن قرار دارد. حفاري هاي اين منطقه در سال 1373 آغاز شد. در درون این آتشکده برج خاموشي وجود دارد که محل تدفين زرتشتيان است که به شكل استوانه با ارتفاع سه متر و قطری حدود 20 متر مي باشد.