این بنای تاریخی در استان سمنان و شهرستان سمنان است و دارای اظلاع میباشد و در این برج به گغتهی مردم سمنان برای باز کردن بخت دختران به کار رفته و استفاده میشده است و دختذان دم بخت به انجا مراجعه کرده و بخت خود را باز میکردند و تعدادی سنگ به داخل ان پرتاب کرده و اگر همه ی ان ها بیرون میافتاد بخت انها باز میشد و کار تمام بود این برج در محلات ثلاث این استان واقع است و یک مکان گردشگر پذیر به شمار میرود .

این جاذبه دیدنی نزدیک را از دست ندهید : قلعه گردکوه دامغان

جنس اصلی مواد سازنده ان سنگ و گل است و طول هر ضلع ان 12 متر میباشد که خود از عظمت این بنا را به چشم نماین گر میکند.