مرحوم حاج ملاهاشم خراسانی در کتاب "شجره طیبه" شجره وی را چنین نقل می کند که: بنداربن عیسی ابی محمد بن جعفر بن علی بن محمد بن احمد ابی عبدالله (درخراسان) بن ابی الحسن موسی بن احمد ابی عبدالله بن ابی علی محمد بن احمد بن موسی مبرقع بن امام محمد تقی الجواد(علیه السلام) که نسبش با ده واسطه به امام محمد تقی الجواد(علیه السلام) منتهی می شودکه شرح حال اجداد و نیای سیدبنداربن عیسی می باشد.

 این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : آبشار اسطرخی 

   آستان تاریخی امامزاده بنداربن عیسی(علیه السلام) واقع  درشهرستان شیروان، بخش مرکزی در روستای زوارم 26کیلومتری جنوب غرب شهر شیروان می باشد. مصالح بنا از لاشه های سنگی  و ملاط گل و گچ ساخته شده است و گنبد بنا از داخل و بیرون به شکل عرقچینی می باشد. برای نوگیری ایوان از چهار جهت از پنجره های نورگیر استفاده شده است. قطر دیوار بنا حدود یک تا یک و نیم متر است. چهار زاویه اتاق مرقد با استفاده از گوشواره به دایره تبدیل شده تا گنبد بنا را بر آن استوار سازند.نمای داخلی گنبد از گچ و از بیرون که به آن نگاه میکنیم بر روی ساقه ای حدود نیم متری استوار است و سپس با حلب به شکل چتری پپوشیده شده است و پایین حلب به جهت نگهداری رطوبت  نفوذ آن از گنبد به داخل بقعه تعبیه شده است. این بنا مربوط به دوره تیموریان یا پس از آن، به دوره صفویه می باشد.