ستاد اسکان بنت الهدی در شهر تهران واقع شده است. دسترسی آسان به مراکز گردشگری و رفاهی در شهر تهران را می توان از مهم ترین ویژگی های  خانه معلم بنت الهدی تهران دانست. خدمات ارزان قیمت و استاندارد تنها به فرهنگیان ارائه می شود و این دسته از عزیزان می توانند نسبت به رزرو اینترنتی این ستاد اسکان اقدام نمایند.